Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n yleiset myyntiehdot kuluttaja-asiakkaille

 
Nämä Myyntiehdot ovat oikeudellisesti sitovia ja niillä sovitaan SVT:n, Vakuutusyhtiöiden ja kuluttaja-asiakkaiden vastuista ja velvollisuuksista, joten kehotamme sinua perehtymään niihin tarkasti.
 
1 MYYNTIEHTOJEN SOVELTAMINEN JA PALVELUN KUVAUS
 
1.1 Myyntiehtojen soveltamisala. Nämä yleiset myyntiehdot (”Myyntiehdot”) koskevat sinua (”Asiakas”) kuluttajana, kun teet sopimuksen vaurioajo-neuvon tai muun tuotteen (yhdessä ”Tuote”) kaupasta Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy (jäljempänä ”SVT”) kanssa sivuston www.vaurioajoneuvo.fi kautta tai käytät edellä mainittua sivustoa (”Verkkopalvelu”).
 
1.2 Myytävät Tuotteet. SVT tuottaa vahinkotarkastuspalveluita koko maassa ja sen palvelun piiriin kuuluvat vakuutusyhtiöiden korvausasiakkaat (”Vakuutusyhtiöt”). Verkkopalvelun kautta SVT myy Vakuutusyhtiöiden lukuun vakuutustapahtumien kohteina olleita Vakuutusyhtiön lunastamia tai muita vaurioajoneuvoja sekä muita Tuotteita.
 
1.3 SVT:n asema ja vastuu. Verkkopalvelun kautta myytävät Tuotteet eivät ole SVT:n omaisuutta eikä SVT ole huutokaupan osapuoli. SVT myy Tuotteita Vakuutusyhtiöiden lukuun. SVT kuitenkin yksin vastaa Asiakkaan suuntaan Tuotteista, niiden virheistä sekä kaikista muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Myyntiehtojen mukaisesti. Asiakkaan tulee kohdistaa kaikki Tuotteisiin ja Verkkopalveluun liittyvät yhteydenotot SVT:hen. Näiden Myyntiehtojen SVT:n vastuun rajoituksia sovelletaan aina myös suhteessa Vakuutusyhtiöihin.
 
1.4 Tilaustavat. Tuotteita on mahdollista ostaa joko tekemällä suoratilauksen Verkkopalvelun ”Osta” -toiminnolla (”Suoratilaus”) tai tekemällä SVT:lle ostotarjouksen Tuotteen ostamisesta tiettyyn hintaan (”huuto”) jäljempänä selostetuin tavoin. Tekemällä Suoratilauksen Asiakas ostaa tuotteen suoraan Verkkopalvelussa ilmoitettavasta verollisesta myyntihinnasta (”Suoramyyntihinta”). Tekemällä Huudon Asiakas tekee SVT:lle tarjouksen Tuotteen ostamisesta ilmoittamallaan hinnalla.
 
1.5 Yhteydenotot. Tarkat yhteystiedot ja yhtiötä koskevat tiedot löytyvät verkkosivustoltamme, yhteystiedot.

 


 
2 VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ
 
2.1 Rekisteröityminen palveluun. Tuotteiden ostaminen edellyttää rekisteröitymistä Verkkopalveluun ja vahvan tunnistautumisen tekemistä. Rekisteröitymällä Verkkopalveluun tai tekemällä Suoratilauksen tai Huudon Tuotteesta Asiakas hyväksyy nämä Myyntiehdot.

 
2.2 Käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydämme Asiakkaalta tiettyjä henkilötietoja, joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä ja joiden perusteella Asiakkaalle luodaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana (”Käyttäjätiedot”). Asiakas vakuuttaa antamiensa tietojen olevan kattavat ja oikeat. Asiakas on vastuussa kaikista annetuissa tiedoissa olevista virheistä.
 
2.3 Vastuu Käyttäjätiedoista. Asiakas sitoutuu huolehtimaan, ettei kukaan muu käytä Asiakkaan Käyttäjätietoja verkkosivustolla asiointiin. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta Käyttäjätietojaan kolmannelle ja ilmoittamaan SVT:lle välittömästi mikäli hän epäilee kolmannella henkilöllä olevan hallussaan Käyttäjätietoja. Asiakas on vastuussa kaikesta hänen Käyttäjätietojensa käytöstä, ellei hän ole tehnyt SVT:lle edellä mainittua ilmoitusta.
 
2.4 Asiakkaat. Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen rekisteröityäkseen Verkkopalveluun. Joidenkin tuotteiden osalta asiakkaille on myös asetettu lisävaatimuksia. SVT varaa oikeuden olla hyväksymättä tiettyä henkilöä asiakkaaksi tai lopettaa Tuotteiden myynnin jollekin asiakkaalle.
 
2.5 Henkilötietojen käsittely. Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas hyväksyy, että hänen antamiaan tietoja käsitellään SVT:n rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteriselosteeseen on mahdollista tutustua täällä.
 
2.6 Verkkopalvelun käytettävyys. SVT pyrkii parhaansa mukaan pitämään Verkkopalvelun käytössä ja saatavilla, mutta ei voi taata sen olevan aina saatavilla tai toimivan virheettömästi. SVT ei vastaa ohjelma- tai muun teknisen virheen aiheuttamasta ostotapahtuman epäonnistumisesta tai muusta virheestä.
 
2.7 Verkkopalvelun tiedot eivät muodosta tarjousta. Verkkopalvelussa annetut tiedot eivät muodosta sitovaa tarjousta Asiakkaalle. Sitova sopimus syntyy alla kohdassa 3 selostetuin tavoin.
 
2.8 Tilausten tekotapa. Kaikki Suoratilaukset ja Huudot on tehtävä Verkkopalvelun kautta. SVT ei hyväksy puhelimitse, sähköpostitse tai muutoin tehtyjä tilauksia, ostotarjouksia, tarjouspyyntöjä tai vastaavia. Mikäli SVT tietyissä erityistapauksissa hyväksyy tilauksen tekemisen muulla tavoin, esimerkiksi puhelimitse, sovelletaan tilaukseen näitä Myyntiehtoja.

 3 SITOVAN SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SEN EHDOT
 
3.1 Myyntiehtojen sitovuus. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Myyntiehdot ostaakseen Tuotteita Verkkopalvelun kautta. Myyntiehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja SVT:n välistä Tuotteen myyntiä koskevaa sopimusta.
 
3.2 Tuotekohtaiset lisäehdot. Riippuen tuotetyypistä, kyseiselle Tuotteelle tapahtuneesta vauriosta sekä muista seikoista, Tuotteen korjaukselle, käyttöönotolle ja muihin siihen liittyviin seikkoihin voidaan asettaa lainsäädännöstä, viranomaismääräyksestä tai muusta vaatimuksesta aiheutuvia lisäehtoja. Verkkopalvelussa on ilmoitettu, mikäli kyseiseen tuotteeseen sovelletaan tällaisia lisäehtoja. Lisäehdot on selostettu näiden Myyntiehtojen liitteessä 1. Asiakas on velvollinen noudattamaan näitä lisäehtoja kuten sopimuksen muitakin ehtoja. Asiakas myös tiedostaa, että lainsäädäntö ja viime kädessä rikosoikeudellinen vastuu saattaa velvoittaa häntä noudattamaan mainittuja lisäehtoja. Mikäli tuotekohtaiset lisäehdot ovat ristiriidassa näiden pääehtojen kanssa, saavat tuotekohtaiset lisäehdot etusijan.
 
3.3 Ostotavat. Tuotteet myydään joko huutokaupalla tai putoavalla hinnalla. Putoavalla hinnalla myytävä tuote ostetaan Suoraostolla.

3.4 Suoraosto. Suoraosto on käytössä, kun tuote myydään putoavalla hinnalla. Ostamalla tuotteen Suoraostolla Asiakas tekee häntä sitovan tilauksen kyseisen ajoneuvon tai tuotteen ostamisesta Verkkopalvelussa ilmoitettuun pyyntihintaan. SVT hyväksyy Asiakkaan tilauksen lähettämällä tälle tilausvahvistuksen, jolloin osapuolia sitova lopullinen sopimus syntyy. 

3.5 Huutokauppa. SVT määrittää huutokaupan alkamis- ja loppumisajankohdan, minkä aikana huutokauppaa ei voi keskeyttää tai ajoneuvoa myydä toista kanavaa käyttäen. Mikäli asiakkaat jatkavat tarjousten tekemistä, huutokauppa jatkuu ilmoitetun päättymisajan jälkeen. Huutokauppa päättyy kun viimeisestä tarjouksesta on kulunut viisi (5) minuuttia.
Huutokaupan vähimmäiskorotus on ilmoitettu huudettavan tuotteen tiedoissa. Ostotarjouksen tehnyt asiakas sitoutuu ostamaan tuotteen tekemällään ostotarjouksella, eikä ostotarjousta voi peruuttaa tai alentaa. Huutokaupan voittaa korkein määräaikana tehty tarjous.
Asiakkaan on maksettava kauppahinta SVT:n osoittamalle pankkitilille 12 tunnin sisällä huutokaupan päättymisestä SVT:n tarjoaman verkkomaksupalvelun kautta tai viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä.
Huutokaupattavat tuotteet myydään sellaisina kuin ne kaupantekohetkellä on -ehdoin eikä niillä ole Kuluttajansuojalain mukaista myyjän virhevastuuta. Mikäli asiakas jättää huutamansa tuotteen maksamatta, SVT varaa oikeuden lopettaa Tuotteiden myynti asiakkaalle. Maksamattoman Tuotteen tapauksessa SVT:llä on oikeus laittaa kohde uudelleen myyntiin ja laskuttaa 10 % kaupan peruuttamiskustannus oston tehneeltä asiakkaalta.

 


 
4 TUOTTEEN LUOVUTUS; OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO
 
4.1 Luovutus myyntivarastosta. Tuote luovutetaan sen ostaneelle Asiakkaalle Verkkopalvelussa alueellisella tarkkuudella ilmoitetusta kyseisen Tuotteen myyntivarastosta (”Myyntivarasto”). Asiakkaan tulee itse omalla kustannuksellaan noutaa Tuote kyseisestä Myyntivarastosta.  Asiakkaan on kuitattava Tuote vastaanotetuksi noutaessaan sen sekä pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. Asiakas vastaa mahdollisista tuotteen lastauksesta syntyvistä lisäkustannuksista.

 

4.2 Luovutusajankohta. Tuote luovutetaan Asiakkaalle arviolta yhdestä viiteen (1-5) arkipäivän sisällä siitä kun koko kauppahinta on suoritettu tai mikäli Verkkopalvelussa on ilmoitettu jokin myöhempi ajankohta, tänä jäljempänä ajankohtana. SVT varmistaa maksun saapumisen ennen Tuotteen luovutusluvan antamista Myyntivarastolle. Ellei toisin sovita, Tuote on noudettava virka-aikana. Myyntivarasto ja/tai SVT sekä Asiakas voivat myös erikseen sopia muusta kuin tämän kohdan mukaisesta luovutusajankohdasta ja siihen liittyvistä lisäkustannuksista. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvien luovutusten osalta Myyntivarastolla on oikeus periä luovutuksesta aiheutuvat kohtuulliset lisäkustannukset Asiakkaalta.
 
4.3 Asiakkaan noutovelvollisuus. Sen jälkeen kun SVT on ilmoittanut, että Tuote voidaan noutaa Myyntivarastosta, Asiakkaalla on viisi (5) arkipäivää aikaa noutaa tuote. Mikäli Asiakas ei nouda Tuotetta tässä ajassa, Myyntivarastolla tai SVT:llä on oikeus laskuttaa Tuotteen viivästyksestä aiheutuvat varastointikulut noin 50e/alkava viikko. SVT:llä on lisäksi oikeus laskuttaa Asiakkaalta kulut, jotka ovat aiheutuneet Tuotteen varastoinnista ennen Asiakkaan mahdollisesti tekemää peruuttamisilmoitusta.  Asiakkaan on tutustuttava myyntivarastokohtaisiin nouto-ohjeisiin ja toimittava niiden mukaisesti.

4.4 Ajoneuvojen liikennekelpoisuus. Vaurioituneena myytävät ajoneuvot eivät ole liikennekelpoisia sellaisenaan. Ostajan on huomioitava, että ajoneuvon siirtäminen tai noutaminen varastopaikasta ei voi tapahtua ajamalla. SVT ei vastaa ajoneuvossa havaituista lisävaurioista sen jälkeen kun ajoneuvo on ollut siirtoajossa.
 
4.5 Vaaranvastuu. Vaaranvastuu Tuotteesta siirtyy Asiakkaalle noutohetkellä. Ajoneuvoista ei ole poistettu polttoainetta, öljyä tai muita nesteitä. SVT ei vastaa ajoneuvosta mahdollisesti valuvan polttoaineen, öljyn tai muun nesteen aiheuttamista ympäristöhaitoista tai muista vaurioista ja niistä aiheutuvista kuluista vaaranvastuun siirtymisen jälkeen.
 
4.6 Omistusoikeuden siirtyminen. Tuotteen omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta kun koko kauppahinta on maksettu. Tuotteen omistusoikeus siirtyy yksinomaan SVT:n verkkokauppaan rekisteröityneelle asiakkaalle, jonka nimissä Tuote on ostettu.
 

4.7 Rekisteröintiasiakirjojen luovutus. Tuotteen rekisteröintiasiakirjat toimitetaan Asiakkaalle sähköisesti ja tehdään luovutusilmoitus Traficomin järjestelmään. Mikäli tuote myydään vaurioituneena korjattavaksi, Asiakkaalle toimitetaan vain viretiedot sähköisesti ja Traficomin järjestelmään tehdään luovutusilmoitus sekä lisätään viretiedot. Rekisterikatsastuksessa vaadittavat valokuvat toimitetaan Asiakkaan pyynnöstä sähköisesti katsastuskonttorille tai katsastajalle. Asiakkaan tulee ilmoittaa konttorin tai katsastajan sähköposti-osoite SVT Myyntiin 1 vrk aikaisemmin sähköpostilla. Mikäli Asiakas päättää peruuttaa kaupan kohdassa 7 tarkoitettua peruuttamisoikeuttaan käyttäen Traficomille tehdyn omistajanvaihdosilmoituksen jälkeen, Asiakas vastaa kaikista rekisteröinnin siirrosta aiheutuvista kustannuksista.

 


 
5 TUOTTEEN OMINAISUUDET; VIRHEET TUOTTEESSA
 
5.1 Tuotteet ovat vauriotuotteita. Asiakas ymmärtää kaupan kohteena olevien Tuotteiden olevan vaurioituneita ja Vakuutusyhtiöiden itselleen vakuutustapahtuman johdosta lunastaneita. Asiakas ymmärtää Tuotteiden täten lähtökohtaisesti sisältävän niiden toiminnan, turvallisuuden ja muiden ominaisuuksien kannalta olennaisia virheitä. Asiakas ymmärtää, että kohde voi sisältää vahinkotapahtumaan liittyviä piilovaurioita joita ei ole vahinkotarkastuksen yhteydessä havaittu.
 
5.2 Tuotteet ovat käytettyjä. Asiakas myös ymmärtää Tuotteiden olevan käytettyjä. Tuotteessa voi täten esimerkiksi kolarivaurioiden lisäksi olla myös luonnollisesta kulumisesta johtuvaa korjaamistarvetta ja muita kuin lunastukseen johtaneessa kolarissa tai tapahtumassa syntyneitä vaurioita.
 
5.3 ”Sellaisena kuin se on” -ehto. Kaikki tuotteen myydään ”sellaisena kuin se on” -ehdoin. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, SVT ei ota mitään vastuuta Tuotteista tai niiden virheistä. SVT ei vastaa ajoneuvojen, koneiden tai laitteiden teknisestä kunnosta, mahdollisista piilovioista, puuttuvista osista, avaimista tai varusteista. SVT ei myöskään vastaa vaurioista, jotka ovat aiheutuneet mahdollisista siirroista tai nostokäsittelystä.
 
5.4 Tuotteista ilmoitettavat tiedot. Verkkopalvelussa ilmoitetut tuotteen vauriotiedot ovat vain suppea selvitys Tuotteessa havaituista pääasiallisista virheistä ja vaurioista. Kuvaus ei siten välttämättä ole täysin tyhjentävä selvitys tuotteen kaikista virheistä. Myytävään ajoneuvoon ei ole mahdollista tutustua etukäteen.
 
5.5 Asiakkaan tarkastusvelvollisuus. Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivästystä siitä kuin Tuote on luovutettu Asiakkaalle, tarkistaa Tuote ja sen kunto. Tarkastus tulee tehdä kohdetta noudettaessa siltä osin kuin se on mahdollista.
 
5.6 Mittarilukema. Ajoneuvon mittarilukema saattaa poiketa sillä todellisuudessa ajetusta kilometrimäärästä.
 
5.7 Ajoneuvon omistushistoria. Ajoneuvon historia on Asiakkaan selvitettävissä Traficomin ajoneuvorekisteristä Asiakkaan omalla kustannuksella.
 
5.8 Virhevastuu kuluttajankaupassa. Rajoitettuna poikkeuksena edellä sanottuun Tuotteessa kuitenkin on sellainen virhe, josta SVT oikeudellista vastaa (”Virhe”), mikäli
(a) Tuote ei vastaa niitä tietoja, jotka SVT on antanut Verkkopalvelussa tai muutoin ja tämän puutteen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;
(b) Ennen kaupantekoa SVT on laiminlyönyt antaa Asiakkaalle tiedon sellaisesta Tuotteen ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta SVT:n täytyi olettaa tietäneen ja josta Asiakas perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai
(c) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää, kuitenkin huomioiden Tuotteiden edellä selostettu luonne ja tausta.
 
5.9 Reklamaatiot. Mikäli Tuotteessa on edellä tarkoitettu Virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä SVT:lle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsi virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita Virhe. Asiakas voi kuitenkin aina reklamoida Virheestä kahden kuukauden sisällä siitä kun Asiakas havaitsi Virheen. SVT:n virhevastuu kuitenkin lakkaa kohtuullisen ajan kuluttua kaupantekohetkestä.

 


 
6 HINNAT, KULUT JA MAKSUT
 
6.1 Kauppahinnan maksu maksupalvelua käyttäen. Asiakas maksaa kauppahinnan sekä palvelumaksun lähtökohtaisesti verkkokaupan maksupalvelua käyttäen. Ostovalinnan jälkeen asiakkaalla on 10 minuuttia aikaa maksaa tuote palvelussa.

6.2 Kauppahinnan maksu laskua vastaan.  Laskutussopimusasiakas maksaa kauppahinnan laskua vastaan SVT:n osoittamalle pankkitilille viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä, maksuehto 14 päivää.

6.3 Maksun viivästys. Mikäli Asiakas ei maksa täyttä kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, on Asiakas velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti. Mikäli Asiakkaan maksu viivästyy olennaisesti eikä Asiakas ole maksanut täyttä kauppahintaa 14 päivän sisällä siitä kuin häntä on muistutettu laskusta ja SVT:n oikeudesta purkaa kauppa, SVT:llä on oikeus purkaa kauppa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti. SVT poistaa asiakaan osto-oikeudet, mikäli asiakas jättää ostamansa tuotteen maksamatta määritellyn maksuajan puitteissa. Tässä tapauksessa SVT:llä on oikeus laittaa kohde uudelleen myyntiin ja laskuttaa 10 % kaupan peruuttamiskustannus oston tehneeltä asiakkaalta.

6.4 Arvonlisävero. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron tai marginaaliveron, ellei toisin ilmoiteta.
 
6.5 Kuljetus- ja noutokulut. Ilmoitetut hinnat eivät sisällä Tuotteen noutamisesta tai lastaamisesta aiheutuvia kuluja. Asiakas vastaa itse Tuotteen kuormaamisesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Myyntivarastolla on oikeus veloittaa lisäpalveluista oman hinnastonsa mukaisesti.

 


 
7 PERUUTTAMISOIKEUS
 
7.1 Peruuttamisoikeus. Asiakkaalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa tekemänsä kauppa 14 päivän kuluessa siitä kun Asiakas on noutanut Tuotteen. Asiakas on peruuttanut kaupan tämän määräajan puitteissa, mikäli Asiakas on lähettänyt alla tarkoitetun peruuttamisilmoituksen tämän määräajan puitteissa.
 
7.2 Peruuttamisoikeuden käyttäminen. Mikäli Asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee Asiakkaan ilmoittaa SVT:lle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla. Asiakas voi aina käyttää SVT:n peruuttamis-lomaketta (peruuttamislomakkeet) ilmoituksen tekemiseen. Lomakkeen käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. Asiakas voi täyttää peruuttamislomakkeen ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti Verkkopalvelun kautta www.svt.fi. Jos Asiakas käyttää tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme viipymättä Asiakkaalle sähköpostitse peruuttamisilmoituksen saapumisesta.
 
7.3 Tuotteen palauttaminen. Asiakkaan on palautettava Tuote ja siihen liittyvät asiakirjat viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä omalla kustannuksellaan. SVT:llä on oikeus pidättäytyä kauppahinnan palauttamisesta Asiakkaalle kunnes Tuote on palautettu. Mikäli Asiakas on rekisteröinyt Tuotteen nimiinsä, SVT:llä on oikeus periä Asiakkaalta mahdolliset rekisteröinnin siirrosta aiheutuvat kustannukset.
 
7.4 Palautuspaikka. Ellei toisin ole sovittu, ajoneuvo tai tuote on palautettava Asiakkaan sijaintipaikasta katsottuna lähimpään SVT:n ohjeistamaan myynti- tai noutovarastopaikkaan.
 

7.5 Kauppahinnan palautus. Kun Tuote ja siihen liittyvät asiakirjat ja varusteet on palautettu, SVT palauttaa kauppahinnan samalla maksutavalla kuin Tuotteen ostamisessa on käytetty, viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa. Jos palautus samalla maksutavalla ei ole mahdollista, palautetaan kauppasumma Asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Asiakas vastaa siitä, että hänen ilmoittamansa pankkitili on sama, kuin miltä tuote on maksettu. Palautus koskee ainoastaan kauppahintaa. Palvelumaksua ei palauteta.

7.6 Asiakkaan vastuu palautettavasta Tuotteesta. Asiakkaan vastaanotettua Tuotteen, Asiakkaan on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes Asiakas on päättänyt pitää tavaran. Asiakas vastaa mahdollisesta Tuotteen arvon alenemisesta sen ajan kun Tuote on ollut Asiakkaan hallussa.  Mikäli ajoneuvo tai tuote ei ole samassa kunnossa kuin luovutushetkellä tai kaikkia asiakirjoja, varusteita ja avaimia ei palauteta, SVT:llä on oikeus vähentää palautettavasta kauppahinnasta arvon alenemista vastaava summa. SVT ei hyvitä Asiakkaalle Tuotteen arvon lisääntymistä, eikä lunasta mahdollisia tuotteeseen hankittuja varaosia. SVT varaa oikeuden olla hyväksymättä peruuttamista mikäli Tuotetta on olennaisesti muutettu.

7.7 Palautettavasta summasta tehtävät vähennykset. Vaurioituneena myytävät ajoneuvot eivät ole liikennekelpoisia sellaisenaan. Ostajan on huomioitava, että ajoneuvon siirtäminen tai noutaminen varastopaikasta ei voi tapahtua ajamalla. Mikäli kauppa peruutetaan sen jälkeen kun ajoneuvolla on ajettu tai sille on haettu siirtolupaa, asiakkaalle palautetaan enintään 80% ostohinnasta. Mikäli ajoneuvo rikkoontuu siirtoajossa, ajoneuvon arvonaleneman määrä vähennetään kaupanpurussa palautettavasta summasta. SVT varaa itselleen oikeuden määritellä lisävaurioiden määrän suhteessa ostohintaan.

 


 
8 EHTOJEN MUUTTAMINEN
 
8.1 Ehtojen muuttaminen. SVT varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä Myyntiehtoja milloin tahansa. Vanhoja Myyntiehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin Suoratilauksiin ja Huutoihin.
 
8.2 Asiakkaan velvollisuus varmistua ehdoista. Asiakkaan tulee aina ennen uuden Suoratilauksen tai Ostotarjouksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat Myyntiehdot.


 
9 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN RATKAISU
 
9.1 Sovellettava laki. Verkkopalveluun, kauppasopimukseen, näihin Myyntiehtoihin, ja SVT:n ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.
 
9.2 Toimivaltaiset tuomioistuimet. Näistä Myyntiehdoista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Suomen tuomioistuimen toimesta.
 
9.3 Kuluttajariidat. Erimielisyystilanteessa kuluttajalla on myös mahdollisuus saattaa riita Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

 


 

 


TUOTE- JA TUOTETYYPPIKOHTAISET LISÄEHDOT
 
Eri Tuotteille, niiden korjauksille, käyttöönotolle ja sekä muihin niin liittyvin menettelytapoihin ja ehtoihin liittyy tiettyjä alla kuvattuja erityisehtoja. Mikäli jokin näistä erityisehdoista soveltuu, on siitä ilmoitettu Verkkopalvelussa.

 

1 AJONEUVOJEN MYYNTITAVAT JA NÄIHIN SOVELLETTAVAT LISÄEHDOT

1.1 Ajoneuvojen myyntitavat. Ajoneuvo voidaan myydä neljällä eri tavalla:

(a) vaurioituneena, korjattavaksi liikennekäyttöön;

(b) purettavaksi; tai

(c) käyttöön otettavaksi.

Verkkopalvelussa ilmoitetaan kunkin ajoneuvon osalta miten se myydään. Verkkopalvelussa ilmoitetun mukaan sovelletaan seuraavia ehtoja:


1.2 Vaurioituneena, korjattavaksi liikennekäyttöön. Ajoneuvo myydään rekisteristä poistettuna. Ajoneuvoa ei saa ottaa liikennekäyttöön ennen kuin Asiakas on korjannut ja rekisteröinyt ajoneuvon. Rekisteröinti edellyttää katsastusta. Katsastuksen suorittava taho voi vaatia selvitystä suoritetusta korjauksesta ja siihen käytettyjen varaosien alkuperästä. Traficomin viretietoihin merkitään tietoja vaurioista, jotta rekisteröintikatsastuksessa katsastajalla on enemmän tietoa millaisista vaurioista on kysymys. Katsastusviranomainen käyttää Traficomin viretietoja hyväkseen määrittäessään katsastuksessa vaadittavia mittaus- tai muita dokumentteja. Asiakkaan on huomioitava, että ajoneuvon turvavarusteet tai turvarakenteet saattavat olla vaurioituneita.

1.3 Asiakkaan on korjattava myydyn ajoneuvon korin turvavarusteet ja turvarakenteet ajoneuvon valmistajan antamien korjausohjeiden mukaisesti ja niiden toiminta ja ominaisuudet on palautettava vaurioita edeltäneelle tasolle. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia, että korjaustyö suoritetaan asianmukaisesti ja hyväksyttävin työmenetelmin. Korjauksessa käytettävien varaosien alkuperä on selvitettävä tarvittaessa.

1.4 Mikäli ajoneuvoa ei korjata ja rekisteröidä takaisin liikennekäyttöön, vaan se hyödynnetään esimerkiksi varaosakäyttöön, tulee Asiakkaan poistaa ajoneuvo Traficomin järjestelmistä Suomen Autokierrätys Oy:n verkoston kautta.

1.5 Purettavaksi. Kun ajoneuvo myydään purettavaksi, se on poistettu lopullisesti ajoneuvorekisteristä, eikä sitä voida enää rekisteröidä uudelleen liikenteeseen. SVT toimittaa sen hallussa olevat avaimet ja huoltokirjan Asiakkaalle. Asiakkaalle ei toimiteta ajoneuvon asiakirjoja, kuten esimerkiksi rekisteritodistusta.

1.6 Jotta ajoneuvo voitaisiin myydä purettavaksi, tulee Asiakkaalla olla Suomen Autokierrätys Oy:n sopimuskumppanuus. SVT hyväksyy rekisteröityvät purkamot asiakkaikseen. 

1.7 Käyttöön otettavaksi. Suoraan käyttöön otettavaksi myytävät ajoneuvot ovat vaurioituneet kosmeettisesti, ne ovat olleet kateissa tai ne on vauriokorjattu. Ne myydään rekisteröityinä tai muutoin suoraan käyttöön otettavaksi ilman viranomaistarkastusta.

1.8 Asiakkaan on rekisteröitävä itsensä suoraan käyttöön otettavaksi myydyn ajoneuvon omistajaksi seitsemän (7) vuorokauden kuluessa luovutusasiakirjan luovutuspäivästä.

1.9 Asiakas vastaa siitä, että suoraan käyttöön otettavaksi myyty ajoneuvo korjataan siten että se on kaikilta osin turvallinen ja vahinkoa edeltävässä kunnossa. Asiakkaan tulee huomioida korjauksessa viranomaisten asettamat vaatimukset. Katsastusviranomaisella on oikeus vaatia vaurioajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa muun muassa ajoneuvon korin, rungon, pyöräkulmien ja akseleiden asennon sekä turvalaitteiden toiminnan osoittava selvitys.

1.10 Rekisteröintikatsastus. Katsastusviranomaiselle on rekisteröintikatsastuksessa esitettävä muiden korjaukseen liittyvien edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi luovutusasiakirjojen yhteydessä saadut vaurioajoneuvon valokuvat. Katsastusviranomainen voi vaatia myös muita dokumentteja ja selvityksiä rekisteröintikatsastuksen yhteydessä esitettäviksi.

1.11 Tarkastajan valvoman ajoneuvon osto ulkomaille. Kun tarkastajan valvoma ajoneuvo ostetaan ulkomaille, luovutusasiakirjaan merkitään, ettei ajoneuvon luovutustodistus oikeuta rekisteröintiin Suomessa. Tämän lisäksi Traficomin tietoihin merkitään, että Suomeen takaisin tuotavan ajoneuvon rekisteröinti Suomessa edellyttää korjauksen tarkastaja valvoo ehtojen täyttymistä.

1.12 HYBRIDI- JA SÄHKÖAJONEUVOIHIN SOVELLETTAVAT LISÄEHDOT

1.13 Hybridi- tai sähköajoneuvon osalta Asiakkaan tulee varmistaa, että ajoneuvo on tehty jännitteettömäksi. Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että vaikka ajoneuvo olisi tehty jännitteettömäksi, siinä voi olla edelleen olemassa vaara pienemmistä jännitteistä.

1.14 Tämän lisäksi Asiakkaan tulee huomioida, että mainittuja ajoneuvoja korjaavissa yrityksissä tulee olla henkilö, jolla on sähkötyöturvallisuuden rajoitettu S3-pätevyys. Edellä mainitun lisäksi Asiakkaan tulee myös ottaa huomioon, että kaikilla hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavilla henkilöillä tulee olla SFS 6002-standardin mukainen pätevyys.

1.15 Hybridi- ja sähköajoneuvot on varustettu korkeajännitejärjestelmällä. Ajoneuvon korjaus suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Korjaus saattaa edellyttää ajoakun uusintaa.